stat tracker for tumblr
Öckerö kommun, förvirring i samhällsbyggnadsförvaltningen

Tillbaka till första sidan

                                                  

                                       
                                      
Tweet #TwitterStories

Klander

Kommentarer nedan  med anledning av samhällsbyggnadsförvaltningens förhållningssätt till 10 års långbänksdragande
och felaktig handläggning av detaljplaneändring.

Förhållningssättet som avses framgår av samhällsbyggnads skrivelse daterad 2014-10-28, dnr 0228/14.

Nuvarande samhällsbyggnadschef Robert Svensson som tillträdde den 1 april 2012 har undertecknat skrivelsen.

Brister och mörkläggningar

Robert Svensson har under 2012 och senare fått all information om föregående förvaltnings felaktiga handläggning.

Felaktigheterna består kortfattat i att kommunen upprättade en detaljplaneändring som skulle innebära att tillfartsvägens
läge ändrades från läge i fastställd plan till väster om fastigheterna inom parkområdet som i folkmun kallas "Georgs väg".
Förutsättningarna utreddes juridiskt och redovisades av lantmäteriets juridiska avdelning.

Blandning av allmän trafik och tillfartstrafik på samma vägbana fastslogs inte vara juridiskt möjlig. Kommunen ignorerade detta
juridiska hinder och upprättade detaljplaneändringen med ändrat läge av tillfartsvägen, men i stället för tillfartsväg blev det i strid med
den juridiska utredningen en kombinerad väg för allmän GC trafik och tillfartstrafik på samma vägbana. Dessutom friskrev sig
kommunen från huvudmannaansvar, väganläggnings- och vägunderhållskostnader. Enskilt huvudmannaskap kopplades till
detaljplaneändringen, d.v.s. fastighetsägarna avsågs bli huvudman och ansvariga för vägens trafiksäkerhet.

De faktiska förhållandena var kartlagda och väl kända redan innan planändringsarbetet påbörjades 2004 bl. a. genom lantmäteriets
juridiska yttrande. Av den anledningen kan kommunens arbete med ändrad detaljplan betraktas som bedrägeriförsök.

I Robert Svenssons skrivelse ovan beskrivs att samhällsbyggnad får i uppdrag att revidera lokal trafikförordning avseende vad som är
tättbebyggt område genom förtydligande.....  Kan det bli snurrigare?  Trafikförordningen kan ingen kommun revidera. Kommunen
försökte redan 2010 åstadkomma en klassning av bebyggelsen som tättbebyggelse. Framställan och redovisningen blev fel,
underkändes av Transportstyrelsen och björköbebyggelsen fick aldrig klassningen som tättbebyggelse, vilket är en förutsättning för att
kommunen skall kunna (få mandat att) införa lokal trafikföreskrift och därmed få mandat att sätta upp trafikförbudsskyltar på väg.

Nu hör det till den aktuella saken att det finns ingen väg att sätta upp trafikskyltar på. Det enda som finns är ett parkområde
vilket trafikeras av alla sorters trafik -trafik utan väg, utan huvudman och utan väghållare. Kommunen äger och är huvudman
för parkområdet och har därför, i denna kapacitet, rätt och även skyldighet att förbjuda all trafik i parkområdet med undantag
av tillfartstrafiken till fastigheterna. Undantaget har att göra med fastighetsrätten och erhållna bygglov.

Robert Svensson har antagit samma förhållningssätt som sin företrädare: ett arrogant avvisande, ingen respons på belysta felaktigheter
eller kommentarer avseende vad som påpekats om den juridiska situationen.

Robert Svensson avslutar sin skrivelse under rubriken "Samhällsbyggnads synpunkter, trots tidigare beslut ser samhällsbyggnad
positivt på att ta ett nytt omtag..... att upprätta en ny detaljplan....vilket sker genom gemensam ansökan från fastigheterna
Björkö 3:202 3:203 3:204 och eventuellt 3:209".

Hallå! Vi har redan betalat en detaljplaneändring som kommunen har låtit upprätta som blev helt fel på grund av felaktiga
underlag från kommunens sida. Nu hänvisas vi till att själva hitta en godkänd planarkitekt och inkomma med förslag till detaljplaneändring
utan det minsta erkännande om  att kommunens ursprungliga detaljplaneändring var felaktig.

Utan respons från kommunens sida beträffande specificerade felaktigheter och kommentarer om felaktigheter som har belysts
blir det inte meningsfullt att återuppta arbete med ny detaljplaneändring. Mitt förhållningssätt är att kommunen ensam har gjort fel
och därför skall upprätta ny detaljplaneändring i samråd med berörda fastighetsägare och att kostnaderna denna gång bestrides av
kommunen. Långbänksdragandet har medfört onödig tidsutdräkt, blockering av arbeten inom fastigheterna, färdigställande och begränsade
möjligheter att utnyttja fastigheterna. Ekonomisk belastning i form av värdeminskning på grund av oavslutad lantmäterieförrättning och ej
färdigställda arbeten hör till problematiken. För min del 10 års fördröjd byggnation av garagebyggnad intill säkrat läge av tillfartsväg.
Markplanering ytbeläggningar runt hus mm har inte kunnat utföras. Kommunen har åstadkommit väsentlig ekonomisk skada plus en
allmänt påfrestande situation. Kommunens agerande utgör grund för betydande skadeståndsanspråk,
vilket även  Håkan Johansson lantmäteriet har påpekat vid samtal med honom.

Ju längre långbänksdragningen pågår, ju värre blir det.

Samhällsbyggnadschef Robert Svensson har satt sitt namn under ovannämnda skrivelse vars innehåll visar att han inte har en aning om
juridiken i det aktuella ärendet och inte heller bryr sig om vad förvaltningslagen säger om hur ärenden skall handläggas.

Nästa skrivelse Robert Svensson skriver under bör vara sin egen uppsägning. 


Tillbaka till första sidan