stat tracker for tumblr
Välkommen till Öckeröarna, i varje fall till Öckerööarna

TRAFIKSÄKERHETEN IGNORERAS                  

                                                  Tillbaka till första sidan
                                                                                                         

Fortsättning trafikförbudsskyltar.
Det visade sig att ärendet dnr 0455-12 avseende trafikförbudsskyltar med undantag för behörig trafik trots allt inte blev
handlagt av förvaltningschefen Robert Svensson. Det blev inte handlagt och avgjort överhuvudtaget. Kan ha gett impuls
till kommunstyrelsen som nu har tagit ett beslut avseende trafiken i parkområdet som i allmänhet kallas "Georgs väg".

I brev från Lantmäteriet daterat 2014-05-05 meddelar lantmätare Håkan Johansson oss om Öckerö kommunstyrelses 
beslut och bifogar kopia på beslutsprotokoll.

Ärende dnr 0455-12 är repris på ett tidigare, exakt samma ärende med dnr 0213/10. 
Läs mer nedan under rubriken:  Ärendet trafikförbudsskyltar, första omgången.

Kommunstyrelsens beslut lyder:
”Det uppdras åt samhällsbyggnadsverksamheten att revidera lokal trafikförordning avseende vad som är tättbebyggt
område genom förtydligande samt införa trafikförbud för motorfordon på Konvaljvägen/Georgs väg.
Det noteras att den befintliga vägen (Konvaljvägen/Georgs väg), som är belägen på mark upptagen som parkområde enligt gällande
detaljplan, inte heller är lämplig för moped eller cykel.”  Se kommentarer nedan.

I brevet 2014-05-05 från Lantmäteriet delger lantmätare Håkan Johansson oss sin tolkning av beslutet:
”Som ni ser i § 54 i Kommunstyrelsens beslut kommer all trafik med motorfordon att förbjudas på Konvaljvägen/Georgs väg.
Detta innebär att för att kunna nå era fastigheter kommer det att krävas att en ny väg byggs enligt gällande detaljplan, d.v.s öster om
era fastigheter. När den förordningen trätt i kraft kommer jag att kalla er till sammanträde för att reda ut vad som gäller.”
Se kommentarer nedan beträffande lantmätare Håkan Johanssons tolkning.

Först en kommentar avseende säkerheten i trafiken för allmänheten.
Den oskyddade trafiken genom parkområdet ut på Skarviksvägen där det är skyltat  50 km fortsätter således leva lika farligt nu
som för 10 år sedan. En fullständigt onödig risksituation för trafiken såväl i själva parkområdet som när den går ut på huvudleden.
En för alla uppenbar trafikfälla som när som helst kan innebära allvarliga skador. Vår begäran om trafikförbudsskyltar är således
en angelägen trafiksäkerhetsfråga för oss, men i ännu högre grad för barn och andra oskyddade trafikanter som tror att de
färdas på en ordnad, säker väg.

Kommentarer avseende Kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen har tagit förvaltningens textformulering och förslag som sitt beslut utan beaktande av felaktigheterna i underlaget.

Kommunstyrelsens beslut vittnar om att de faktiska omständigheterna i ärendet inte har beaktats. Först och främst de meddelade
förutsättningarna från Lantmäteriet i yttrande 2 december 2004 vilka var och är fortfarande styrande för hela processen för
detaljplaneändringen. 

Förvaltningen/kommunen gjorde något helt annat nämligen gav uppdraget till Lantmäteriet att upprätta en detaljplaneändring som gav
stöd åt såväl tillfartstrafiken som gång- cykel och mopedtrafik på samma vägbana.

Dessutom friskrev sig kommunen från huvudmannaansvar och underhållsansvar.

Förvaltningen tycks vara lika lite intresserad av verkligheten nu som under Bo Hultskärs tid.

Läs förvaltningens konsekvensanalys och underlag för beslut B&M och KS

Kommentarer till handläggarens punkter under konsekvensanalys:

Punkt 1              I dag trafikeras det allmänna parkområdet, växelvis kallat ”Georgs väg” eller
                         ”Konvaljvägen”, på vissa kartor Gulmåravägen, av gångtrafik plus alla typer av fordon.
                          Oavsett om planen är aktuell eller inte kan trafik inte framföras på något annat än väg.
                          Påståendet att Konvaljvägen kommer att fortsätta trafikeras som i dag blir således helt
                          fel. I varje fall med lagligt stöd.

Punkt 2              Det går inte att förbjuda trafik med lokal trafikförordning. Termen lokal trafikförordning existerar inte
                          inom juridiken. Lokal trafikföreskrift kan fastställas för valda områden vilket kommunen försökte göra
                         2010 i en begäran och redovisning avseende samtliga öar i kommunen. Undertecknad av Matz Torgeby. 
                          Redovisningen upprättades felaktigt, underkändes, och det blev därför ingen lokal trafikföreskrift
                          någonstans vilket har nämnts tidigare. 

                        ”Om kommunen inte med lokal trafikförordning förbjuder biltrafik på befintlig gc-väg……….”.
                          Det finns inte någon befintlig gc-väg. Det enda som finns är befintlig gc-trafik utan väg. Påståendet
                          om kommunen inte med lokal trafikförordning (som inte finns) förbjuder biltrafik på befintlig gc-väg
                          (som heller inte finns) kan detaljplanen ej genomföras avseende ansökt gemensamhetsanläggning
                          är förvirrande. Det finns en detaljplan, men det finns ingen aktuell ansökan om gemensamhetsanläggning.
                          Beträffande den fortsatta trafiken blir kommentaren lika punkt 1.

Punkt 3              Påstående känns rätt, men det blir fel om man skall utgå ifrån att det finns en aktuell ansökan om
                          gemensamhetsanläggning enligt gällande detaljplan. Någon sådan finns inte.

Kommentarer till lantmätare Håkan Johanssons tolkning av kommunstyrelsens beslut.
Kommunens beslut syftar till att få aktuellt område klassat som tättbebyggelse vilket krävs för att kommunen skall
få mandat att sätta upp trafikskyltar, förbudsskyltar och liknande på vägar om kommunen själv inte är huvudman.

Beslutet omfattar förbud för motorfordon, inte förbud för alla motorfordon. Tillfartstrafiken för befintliga tre fastigheter
kan inte förbjudas.

Kommunen är inte huvudman eller väghållare för "vägen" genom parkområdet. Det finns överhuvudtaget ingen väg
och inte heller någon huvudman för den obefintliga vägen. Det enda som finns i parkområdet är trafik av alla slag. Eftersom
såväl väg som ansvarig huvudman för väg saknas utgör den förekommande trafiken olaglig och farlig trafik. Den enda trafik
som har lagligt stöd genom parkområdet är tillfartstrafiken till de tre fastigheterna i kraft av fastighetsrätten och bygglov. Denna ordning är
möjlig enligt PBL intill dess tillfartsfrågan fått en permanent lösning i form av en detaljplaneändring som stöder tillfartsväg i parkområdet.
Plantillstånd erhölls 2004 för denna lösning. Lantmäteriets juridiska expertgrupp utredde och meddelade hur det skulle gå till.
Kommunen/förvaltningen satte samman ett underlag och uppdrog åt Lantmäteriet att upprätta en detaljplaneändring. Som
nämnts flera gånger tidigare blev detaljplaneändringen upprättad i strid med Lantmäteriets yttrande och juridiskt omöjlig.
Dessutom totalt orimlig i övrigt när det gäller ansvarsfördelning och kostnadsfördelning.

Det är min absoluta uppfattning att det är kommunens ansvar att upprätta en ny, korrekt detaljplaneändring och denna gång
på egen bekostnad. Intill dess ligger rätten för tillfartstrafik kvar för fastigheterna
.

Kommunen har gjort fel och det finns underlag för skadeståndskrav mot kommunen framhöll Håkan Johansson i
samtal i april 2013. Vilket är en bekräftelse på vår egen uppfattning.

Till saken hör en viktig omständighet nämligen att det måste finnas av Transportstyrelsen godkänd lokal trafikföreskrift för vägar inom
kommunen för att den skall ha rätt (mandat) att sätta upp skyltar. Detta gäller vägar som kommunen inte är huvudman för.
Som redan har framgått handlar det inte om trafik på väg, utan trafik utan väg, inom ett parkområde. Kommunen är
huvudman  för parkområdet enligt upprättad och gällande byggnadsplan (numera detaljplan) från 1968 vilket innebär att
kommunen redan har, utan lokal trafikföreskrift, rätten och självfallet, även utan vår begäran, skyldigheten att sätta upp
trafikförbudsskyltar för den farliga trafiken i parkområdet. Allt i kraft av sitt huvudmannaskap för parkområdet.

Ärendet trafikförbudsskyltar, första omgången.
Den första begäran om uppsättning av trafikförbudsskyltar är daterad den 9 mars 2010. Kommunens diarienummer 0213/10.

Kommunen, gamla samhällsbyggnadsnämnden, avslog begäran 2010-06-16 med hänvisning till Trafikförordningen 10§, enskild väg,
vägens ägare skall avgöra och att väghållaren räknas som ägare......  En fullständigt förvirrad motivering. Förvirringen tycks ha
varit total i nämnden med fullständig oförståelse för varför begäran om förbud för den allmänna trafiken genom parkområdet har begärts.
I ett obegripligt försök att lösa problemet kommer vice ordföranden Bengt Olausson och överlämnar en skrivelse från förvaltningen, vars
innehål, framhåller han, av misstag inte kom med i nämndens protokoll 2010-06-16. I skrivelsen meddelas, att vi själva kan sätta upp
förbudsskyltarna enligt vår begäran, men att de då inte har någon juridisk verkan. Senare överlämnade jag kopia på lagtexten om
trafikförbudsskyltar till Bengt Olausson som meddelade, att han inte var jurist och inte kunde förstå den krångliga lagtexten.

Jag bad ett av mina barnbarn läsa texten och frågade vad det handlade om. Fick svaret att vem som helst inte får sätta upp skyltar på vägar.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Matz Torgeby har förklarat för mig, att hela nämnden talar om ärendet som

                                                                ärendet med de veliga grannarna

Jag har frågat Bengt Olausson vid ett personligt sammanträffande om det verkligen förhåller sig så och han bekräftade att det är vad vi anser
i nämnden.

Vi tre fastighetsägare överklagade gemensamt till Länsstyrelsen dnr 258-36002-2011. Länsstyrelsen undanröjde kommunens beslut med
föreläggande att trafikförbudsskyltarna skulle sättas upp.

Kommunen överklagade till Transportstyrelsen dnr TSV 2011-6427 som anser utifrån uppgifterna i kommunens överklagan att Konvaljvägen
eller Georgs väg är väg. Kommunens beskrivning ger den uppfattningen. Transportstyrelsen konstaterar att Öckerö kommun har meddelat
trafikföreskrifter om tättbebyggt område och att dessa är ofullständiga och inte kan beaktas. Resultatet blir att tättbebyggelse inte finns och
således finns inte heller något mandat för kommunen att sätta upp några skyltar. Läs Transportstyrelsens beskrivning.

I samtal med Transportstyrelsens handläggande verksjurist Claes Renberg och utredaren Lena Martell tar jag upp den faktiska omständigheten att
det inte existerar någon väg, huvudman eller väghållare, utan endast alla slag av fordon som trafikerar ett område klassat i planen som allmän platsmark.
Eftersom Transportstyrelsens beslut grundade sig på att det handlade om trafik på väg, bad jag Claes Renberg att ärendet skulle tas om.

Det var inte möjligt. 

Däremot var det möjligt att börja från början med ursprunglig begäran till kommunen, via Länsstyrelsen och slutligen till Transportstyrelsen igen.
I denna andra omgång skulle Transportstyrelsens avgörande grunda sig på det verkliga förhållandet: trafik genom allmän platsmark, ett område
utan väg för vilket kommunen själv var och är huvudman för.

För att åstadkomma denna andra maratonresa lämnade vi 2012 in en gemensam, förnyad begäran om trafikförbudsskyltar för parkområdet, dnr 045512.
Denna gång hamnade den hos kommunens nya förvaltningschef, Robert Svensson, som tillträdde den 1 april 2012. Förvaltningschefen Svensson agerade
lika dumt som hos sin tidigare arbetsgivare, Marks kommun, där han fick sparken. Vår förnyade begäran beaktades inte alls. Något meddelande
om förhållningssätt från kommunens sida, bifall eller avslag på den förnyade begäran  uteblev helt. Den nya maratonresan mot Transportstyrelsen stoppades
således 2012 genom lagstridig handläggning av förvaltningschefen Robert Svensson..

Fortsättning, ärende trafikförbudsskyltar, första omgången.

Hör till saken att ärende dnr 0213/10 som avser en begäran från tre enskilda personer, berörda fastighetsägare. Till samhällsbyggnadsnämndens
beslut skall bifogas en överklagandeanvisning vilken fanns på plats. I den fullständigt förvirrade anvisningen som ser ut som en förtryckt standardmall
undertecknad endast med Samhällsbyggnadsnämnden utan signatur meddelas bl. a följande:

"Överklagandet skall ske skriftligt Det skall ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden senast veckor från den dag protokollet anslogs på
kommunens anslagstavla."
Den sista delen av meningen är tryckt med fet stil.

Två allvarliga fel. Överklagandetiden för ärenden som följer kommunallagens procedur räknas från dagen protokollet kom upp på
kommunens anslagstavla. Det aktuella ärendet skall ske enligt förvaltningslagens procedur och överklagandetiden skall istället räknas från
dagen den eller de som lämnade in begäran mottog kommunens beslut.

Ett mindre fel. Den aktuella överklagandetiden kom inte med överhuvudtaget. Läs kommunens överklagandeanvisning.

Nämndens oförmåga och kunskapsbrist inom områden som den skall fatta beslut är påtaglig.


Bengt Olausson
illustrerar och bekräftar faktiskt detta själv genom sitt meddelande, att det var en mening som inte kom med i protokollet.
Nämligen att nämnden hade tillåtit oss att själva sätta upp de begärda trafikförbudsskyltarna, men att de då inte skulle
ha någon juridisk verkan.
Läs
Texten som överlämnades för hand av Bengt Olausson till oss tre berörda fastighetsägare.
Förtydligande: När man har läst texten
och inser att det inte finns någon väg överhuvudtaget utan endast ett parkområde utan väg
undrar man ju hur hänvisningarna till de olika lagrummen har kommit till.

Bedrägeriförsök eller bottenlös dumhet?

Kommunen själv är huvudman för det aktuella parkområdet utan väg men med obegränsad allmän trafik ut på huvudleden,
Skarviksvägen.

Riktigt dumt och motsatsen till förebyggande trafiksäkerhet.

Undertecknat MVH/Bengt.

 IQ Fiskmås.

   Plantillstånd och förutsättningar för detaljplaneändringen blev klara för 10 år sedan. Vi är fortfarande således
   hindrade att färdigställa arbeten och byggnader. En fullständigt orimlig situation som begränsar rätten till våra
   fastigheter.

   Orsaken handlar inte om tre veliga grannar. Den handlar om vissa nyckelpersoner inom Öckerö kommun
   med bestämmande som konsekvent sedan 2004 agerat felaktigt och måste anses olämpliga för sina  uppgifter.
  
 

Kommunstyrelsens tilläggsnotering om att den befintliga vägen inte heller är lämplig för moped eller cykel är en dålig koppling
mellan styrelsens tankar och den verklighet man skall besluta om. Det finns ju ingen väg. Denna oskyddade trafik tillåts att färdas
på ett sätt som bara kan betraktas som likgiltighet för dess säkerhet. Rätt beskrivning är vansinnig -  inte olämplig och åtgärder
borde sättas in omgående.

I övrigt positivt när det gäller personal inom Öckerö kommun.   Tråkig information? Vi kompenserar med underhållning, mänsklig värme och mycket humor.

                                                   Tweeta