stat tracker for tumblr
Obegränsad trafik genom parkmark Öckerö kommun

 

                                                  Tillbaka till första sidan

Av två motstridiga beskrivningar av gällande byggnadsplan är åtminstone en falsk.                                              1.

                                                 Det som skymtar på bilden nedan är den väg som sedan länge bortgångne skomakare Georg tog sig fram till sitt hus på. Inte bara Georg, alla andra
                                                 använde den också. Det fanns ingen annan väg.

                 1968 blev det ändring. En ny byggnadsplan fastställdes. I plankarta och planbestämmelser gjordes
                 den gamla vägen om till parkmark och den förlorade sin juridiska status som väg. En helt ny väg byggdes,
                 Skarviksvägen, som blev allmän väg med kommunen som huvudman och väghållare.

                 Den allmänna trafiken på gamla Georgs väg hade inte längre något juridiskt stöd.
                 Situationen för två befintliga fastigheter, en från slutet 1800 talet och en från början 1900 talet, var annorlunda.

Öckerö kommun lät den allmänna trafiken fortsätta på gamla Georgs väg som om ingenting hade hänt. Utan  huvudman för väg, ja utan väg överhuvudtaget,
 utan ansvarig för trafiksäkerheten, utan ansvar för den olagliga och farliga anslutningen av trafiken till huvudleden, Skarviksvägen.

2003 beviljades bygglov för huvudbyggnad och garage på min fastighet, Björkö 3:204. Dialog tillsammans med grannarna  togs upp med kommunen om
detaljplaneändring för att få till stånd ändrad placering av tillfartsväg från öster till väster om fastigheterna. Lantmäteriets juridiska expertgrupp under
kommunlantmäteren Magnus Ekeroth utredde och redovisade de juridiska förutsättningarna i yttrande 2004.
Yttrandet var mycket tydligt: detaljplaneändringen och ändrat läge för tillfartsväg var möjlig. Allmän trafik kunde inte tillåtas och kombineras med tillfartstrafiken.
Säkerheten spelade roll.

Kommunen beviljade plantillstånd och mot bakgrunden av den utredda juridiska situationen påbörjades arbetet med planändringen.

2.
Nu börjar en veritabel cirkus
. Kommunen sammanställer underlag till planändringen efter en alldeles egen agenda. Utredningen från Lantmäteriets
juridiska expertgrupp lämnas utan avseende. Förvaltningschefen Bo Hultskär skriver brev och påstår att den gamla  planen från 1968 stöder GC-väg och att
det av den anledningen inte går att utesluta sådan trafik. Han bifogar till sin skrivelse ett par utkopierade meningar om gång och cykelväg som han påstår finns i
planbestämmelserna. Men det var inte sant. Meningarna återfinns i planbeskrivningen som endast är en textmassa vars innehåll kan tas med eller uteslutas i
planbestämmelserna. Den saken hade dessutom Lantmäteriets juridiska expertgrupp redan utrett, vilket Bo Hultskär ignorerade.

Planändringen blev så småningom klar. Lantmäteriet hade upprättat den helt enligt förvaltningen Bo Hultskärs intentioner och därmed också i strid med Lantmäteriets
egen juridiska expertgrupp. Planändringen innehöll en tillagd GC-väg avsedd att på samma vägbana kombineras med tillfartstrafiken för våra fastigheter.
Den innehöll en friskrivning från huvudmannaansvar för kommunens del och den innehöll dessutom friskrivning från kostnadsansvar för kommunen.

Den upprättade planändringen blev helt i strid med vad som var juridiskt möjligt och helt i strid med föregående juridisk utredning.
Fullständigt orimlig dessutom på grund av att kommunen friskrivit sig från allt ansvar för vägens trafiksäkerhet och kostnaderna.


Cirkusen fortsätter
I samråd med Lantmäteriet har kommunstyrelsen, nu kommit fram till att gamle skomakare Georgs väg är belägen på mark endast upptagen som parkområde och
ingenting annat enligt gällande detaljplan.  GC-vägen fanns endast på Bo Hultskärs agenda. Därför konstaterar Kommunstyrelsen nu i sitt beslut att den befintliga
vägen (Konvaljvägen/Georgs väg) inte heller är lämplig för moped eller cykel. Se kommunstyrelsens beslut 2014-03-25 Dnr 17/14.

Efter 10 år har således Öckerö kommun och dess nya förvaltning kommit fram till vad som verkligen gäller nämligen samma sak som Lantmäteriets juridiska expertgrupp
kom fram till 2004 och  som den mycket tydligt redovisade i sitt yttrande för att utgöra underlag till planändringen.

Som framgår av kommunstyrelsens beslut har man för avsikt att revidera lokal trafikförordning avseende vad som är tättbebyggt område samt införa förbud för motorfordon på
Konvaljvägen/Georgs väg. Jag har skrivit till kommunstyrelsens ordförande Arne Lernhag och uppmärksammat honom om att ingen kommun kan revidera trafikförordningen,
att det inte finns någonting som heter lokal trafikförordning inom juridiken. Trafikförordningen innehåller regler för trafikföreskrifter vilka kommunen kan använda sig av för
att klassa vissa områden som tättbebyggelse.  Om kommunen själv inte är huvudman för vägar inom aktuellt område krävs att kommunen redovisar till Transportstyrelsen
område och vägar som skall klassas som tättbebyggelse för att få mandat att sätta upp trafikförbudsskyltar e.d.  Kommunen har redan för några år sedan skickat in sådan
redovisning till Transportstyrelsen för Björkö och alla de andra öarna och försökt visa vilka områden som skall klassas som tättbebyggelse. Redovisningen, undertecknad av
Matz Torgeby, underkändes av Transportstyrelsen och det blev således ingen tättbebyggelse överhuvudtaget och ej heller mandat för kommunen att sätta upp trafikskyltar.
Jag har även gjort Arne Lernhag uppmärksam på att det aktuella området, gamle skomakare Georgs väg, inte är väg utan parkmark och att kommunen själv är ägare
och huvudman vilket innebär att kommunen inte alls behöver klassa området som tättbebyggelse för att få mandat att sätta upp trafikförbudsskyltar. Kommunen har haft
en självklar skyldighet och varit helt oförhindrad att stoppa den allmänna trafiken från 1968 då området blev parkmark i stället för väg.

En riktig soppa. Skyltar som kommunen har satt upp inom områden utan huvudmannaskap eller mandat i kraft av tättbebyggelse saknar juridisk verkan.

Kommunstyrelsens beslut syftar till att införa trafikförbud för motorfordon på Konvaljvägen/Georgs väg som det står i protokollet. Det som avses är trafiken i parkområdet
utan väg och utan formellt vägnamn. Med anledning av Lantmäteriets brev nedan har jag bett Arne Lernhag förtydliga beslutet. Avser kommunstyrelsen införa förbud för alla
motorfordon inklusive vår tillfartstrafik? Vi berörda grannar har begärt att detaljplaneändringen görs om på grund av att den har utförts felaktigt. Vi har lämnat in en gemensam
begäran att den görs om i enlighet med de juridiska förutsättningar som kartlades 2004.

Intill detta arbete är klart anser jag att vi har rätt använda parkområdet som tillfartsväg i kraft av fastighetsrätten och erhållna bygglov. Någon ändring av erhållet plantillstånd,
erhållna bygglov och uppförda byggnader i enligt med dessa handlingar går inte att göra. Alla byggnader, garage och infarter har orienterats i enlighet med den kommande
detaljplaneändringen.

Ärendet har som tidigare nämnts klassats av tidigare samhällsbyggnadsnämnden som ärendet med de veliga grannarna. Förvaltningen Bo Hultskär har ju som sagt haft en
alldeles egen agenda avseende innehållet i den aktuella detaljplaneändringen. Bo Hultskärs ambition att fullfölja sin agenda har varit extremt hög. Så hög att han har gjort falska
påståenden om vad som gäller juridiskt för att få den igenom. Bedrägeriförsök helt enkelt. Vi har påpekat felaktigheterna men avvisats auktoritärt och arrogant. 

Arne Lernhag har som svar på min skrivelse meddelat att han inte har någon kommentar.

Det är omöjligt att förstå kommunstyrelsens förvirrade beslut. Beslutet kan felaktigt avse all motorfordonstrafik eller endast den allmänna trafiken och tillåta
behörig trafik vilket tillfartstrafiken är. Gällande lagrum ger stöd åt (snarare kräver) trafikförbud för all motorfordonstrafik som inte är tillfartstrafik till tre berörda
fastigheter. Tillfartstrafiken stöds av fastighetsrätten och erhållna bygglov och i övrigt är all allmän trafik i parkområdet olaglig.


Vår begäran om att kommunens detaljplanering görs om på grund av att den utförts felaktigt har ännu inte behandlats av berörd nämnd.

Lantmätare Håkan Johansson tror att han har klart för sig vad kommunstyrelsens beslut innebär. Håkan Johanssons tolkning = förbud även för tillfartstrafik. 

Förvaltningen Bo Hultskärs beskrivning av gällande byggnadsplan är falsk och "de veliga grannarna" har rätt beskrivning.
Det är omöjligt att hävda någonting annat.

Betygsättningen på förvaltningen Bo Hultskär blir: arrogant översittarattityd, likgiltighet för de faktiska omständigheterna och allmän frånvaro.
Jag var nästan 70 år när vi startade vårt husprojekt för 10 år sedan och anhöll då vördsamt att detaljplaneärendet skulle handläggas skyndsamt för att
inte hinna bli för gammal och orkeslös för att kunna färdigställa projektet. Den anhållan hade jag ingenting för.

Nu  2014, alltså  10 år senare, vill jag formulera mig annorlunda.

Jag begär att Öckerö kommun skyndsamt granskar hur handläggningen under de gångna 10 åren har gått till och att kommunen bemöter, i stället
för att tiga ihjäl, de påpekade felaktigheterna. Dessutom, om det inte går att slingra sig ifrån dessa,  bekräftar att kommunen faktiskt har handlagt
planändringsärendet felaktigt.  Slutligen, förhoppningsvis, medverkar till att finna de enklaste och mest skyndsamma vägarna till en lösning på
fastigheternas tillfartsväg.