stat tracker for tumblr
Öckerö kommun, NEJ till whistleblowers

 

Tillbaka till första sidan                 

                                                                                   Sätt gärna på högtalarna

  Öckerö kommun säger nej till ordnad mottagning av information från whistleblowers.  
 
 
  Många år som kommunalpolitiker har gett mig värdefulla insikter

  Tyvärr kommer ibland den politiska uppgiften på undantag till förmån för en alldeles personlig
  eller tjänstemannagrupperings agenda.

  Så är det i många, kanske i nästan alla kommuner. Professionell och neutral kontroll saknas i Sverige för
  kommunal verksamhet. Politiska partier väljer revisorer ur egna led, vilket innebär att kontroll helt kan utebli.Denna ordning har missbrukats av tjänstemän och politiker i många kommuner. I en hel del extra spektakulärt: Motala, Stenungsund, Partille
Jokkmokk, Gävle, plus många fler. Tjänstemän och politiker i de 11 kommuner runt Göteborg som på sin tid ägde Göteborgs Förorter tävlade om
att sno åt sig enorma värden för egen del. Kommunalrådet i Öckerö utmärkte sig särskilt. Kostnader för utlandsresor och presenter till älskarinna
lämnades till Förorterna för inbakning i debiteringar för entreprenader.     

Mot bakgrund av alla kända övertramp, ganska grova sådana, och ännu fler anade men inte påkomna, anser jag att fullmäktiges beslut,
se protokoll 2012-12-13 dnr 214/11 10 sidan 6, är ett allvarligt svek mot kommuninvånarna:
Nej till ordnad form för information från
whistleblowers måste betraktas som ett grovt svek.

Whistleblowers och whistleblowing har redan en etablerad plats i Europakonventionsrätten och SKL.

Mot bakgrund av de grova övertramp som vi redan har haft i kommunen, betraktar jag Fullmäktiges nej som felaktigt. 


Man måste ju kunna fuska lite grand är översättningen av arbetsutskottets formulering av motivet till KF:s nej till Whistleblowers.
Formella, tillkrånglade formuleringar uttryckande tankar i huvudet på människor som inte alls brinner för att ta vara på skattebetalarnas
pengar,
läs här.

Göteborg tvekade inte att bli först i landet med whistleblower funktion.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Förvaltningen i Öckerö kommun bidrar till trafikfara genom dumt beteende.

När fara för liv förekommer är det särskilt olämpligt att erforderliga åtgärder läggs i ärende som dras i långbänk. Särskilt när det handlar
om barn som inte har något som helst skydd i trafiken.

I centrala delarna av Björkö måste barnen ta sig fram på samma smala vägbana som all övrig trafik. 30 km gäller men efterlevs lika lite
som på alla andra väger som saknar farthinder. Att år efter år prioritera bort befogade trafiksäkerhetsåtgärder på Björkö anser jag är tjänstefel.

Öckerö är en av Sveriges mest välbeställda kommuner med folk som tjänar mycket och betalar mycket pengar i skatt.

Det blir lite löjligt i den situationen att vissa delar av kommunen skall dras med veritabla trafikfällor som när som helst kan kosta oskyddade
trafikanter livet. Utöver trafikfällan nämnd på första sidan har vi högriskvägarna Bäckevägen och Skarviksvägen i samhällets centrum.

Säkra skolvägar för barnen måste vara prioritet nummer ett.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den olagliga, allmänna trafiken genom parkområdet "Georgs väg" ut på Skarviksvägen och Lantmäteriets medverkan. 

Lantmäteriet har medverkat till olaglig detaljplan på kommunens uppdrag. Ansvarig Liselott Bengtsson låtsas inte begripa att det är
just Lantmäteriet som har upprättat en fullständigt omöjlig detaljplan med olagligt innehåll på kommunens uppdrag. Lyssna till hennes
riktigt korkade förhållningssätt.

Innan detaljplanearbetet påbörjades utredde lantmäteriets juridiska expertgrupp under kommunlantmätare Magnus Ekeroth vad en
detaljplaneändring över området "Georgs väg" skulle kunna omfatta. Resultatet redovisades tydligt i skriftligt yttrande: Den gällande planen
som skulle ändras omfattade inte stöd för någon form av väg inom området. Endast park och natur. En detaljplaneändring kunde tillåtas
men endast omfatta trafik till och från befintliga fastigheter. Blandning av allmän trafik och de enskilda fastighetsägarnas trafik
var inte möjlig på grund av gällande författningar. Trafiksäkerheten kunde inte tillgodoses.

Mot denna bakgrund ansåg vi att detaljplaneändringen kunde upprättas enligt gällande förutsättningar vilket ordnades på så sätt att
Öckerö kommun gav lantmäteriet uppdraget. Berörda fastighetsägare betalade hela kostnaden.

När detaljplaneändringen slutligen färdigställts visade det sig att den trots allt tillät allmän trafik på samma vägbana som
tillfartsvägstrafiken. Dessutom friskrev sig kommunen från huvudmannaansvar och för väghållning. Således i klar konflikt med vad som
var juridiskt möjligt. Självfallet även fullständigt orimligt att lägga hela ansvaret på några enskilda fastighetsägare för en väg som
används av alla.

Liselott Bengtsson som befinner sig i chefsposition känner mycket väl till att Lantmäteriet har skyldighet att hålla sig inom gällande lagrum.

Likaså att kommunen har skyldighet att inhämta Lantmäteriets yttrande om vad som stöds i lag för alla planfrågor.
 
För Liselott Bengtssons del är det naturligtvis inte svårt att inse att den detaljplaneändring
som Lantmäteriet upprättat enligt
Öckerö kommuns direktiv inte alls håller sig inom gällande lagrum och att Lantmäteriet medverkat till en lagstridig utformning.

 
                                                                                                               Liseloth B förhåller sig ovetande     Samtalet ägde rum 2011-09-12
                                                                                                                
Tjänstemän inom lantmäteriet, särskilt lantmätare Håkan Johansson, anser att Öckerö kommun handlat helt felaktigt avseende bygglov och vägfrågor
inom parkområdet "Georgs väg". Bygglov har lämnats för hus och garagebyggnader orienterade mot väster, för tillträde och tillfart genom parkområdet
väster om fastigheterna.

I gällande detaljplan är tillfartsvägen fastställd till öster om fastigheterna. Erhållna bygglov, uppbyggnad av hus och garagebyggnader
förutsatte att tillfartsväg skulle ordnas genom detaljplaneändring.

Under de gångna snart tio åren har kommunen försökt få detaljplaneändringen att omfatta en kombination av väg för allmänt bruk och tillfartsväg
till fastigheterna. Lantmäteriets juridiska avdelning dömde ut lösningen som juridisk omöjlig redan från början 2004. Ur fastighetsägaresynpunkt
är den dessutom orimlig på grund av att kommunen lagt allt ansvar för väg och underhållskostnader på fastighetsägarna. Den omöjliga planändringen
har dessutom debiterats och betalats av fastighetsägarna med ca kr 70 000.

Från 2004 har kommunen inte gjort någonting som permanent säkrar tillträde och tillfartsväg till de aktuella tre fastigheterna.

Lantmätare Håkan Johansson anser att kommunen är skyldig att betala skadestånd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lantmätare Krister Lindgren och kommunalrådet Arne Lernhag 2011
Detaljplaneändring parkområdet "Georgs väg"     

Tiden går, år efter år från ärendets start 2004. Lislott Bengtsson, Lantmäteriet, delegerade ärendet till lantmätare Krister Lindgren
i september 2011
för att försöka få till stånd en lösning med kommunen. I ett samtal vid samma tid med Arne Lernhag beskrevs ärendet
och problemen i detalj. Alla vänliga i dialogerna. Framförallt vänligt lyssnande från Krister Lindgrens och Arne Lernhags sida. Det kan vara
intressant att lyssna på dessa båda herrars respons och förhållningssätt avseende kommunens detaljplaneändring som påbörjades 2004
men blev helt fel. Trots det har inte kommunen och inte heller Lantmäteriet vidtagit några som helst åtgärder för att rätta till den. Facit
fanns från början 2004 hur det skulle vara, nämligen i form av Lantmäteriets juridiska expertgrupps utlåtande vilket kommunens
detaljplaneändring inte alls tog hänsyn till. Utlåtandet betonade trafiksäkerheten särskilt, vilket inte alls beaktades. 

                                                                                                                 Lyssna på herrar makthavare    Båda samtalen ägde rum 2011-11-17

Tillbakablick i dag 15 juni 2015: Vad gjorde Arne Lernhag efter vårt samtal 2011? Svar: ingenting! Vid återkopplingsförsök låter det som när
jag frågade mina barnbarn när de var små om de hade några läxor:  "Nej vi har inga läxor".  Allt borta. I övrigt vid försök att få
kontakt, respons och bekräftelse på att Arne Lernhag förstått vad det handlar påminns jag åter om hur svårt det kunde vara att få barnbarnen
intresserade när de var små. Skillnaden med Arne Lernhag är att det är omöjligt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                  Robert Svensson är för dum för att vara förvaltningschef?

Även Robert Svensson ignorerar (i likhet med Odlöw och Hultskär) den felaktiga skyltningen 50 km efter 30 km sträckan
strax före övergången för skolbarn som tar sig ut på eller över Skarviksvägen.

Det skall gå långt innan man blir avskedad från kommunal tjänst. I Marks kommun blev Robert Svensson prickad, varnad och efter ytterligare
fadäser avskedad.

Hur den händelsen har vägts in och resulterat i anställning i Öckerö kommun är förhoppningsvis en olyckshändelse.

Begrep inte heller att han inte hade delegationsrätten att förlänga ett avtal om datastöd för 25 miljoner för Marks kommun.

Robert Svensson är tydligen inte rätt person att ansvara för hur skattebetalarnas pengar används.


                     
Aningslösheten och oförståndet är häpnadsväckande.

                                                                                                                                               Lyssna: Robert Svensson: ”Vi borde tagit oss en rejäl funderare”    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matz Torgeby utvecklingschef på Egnahemsbolaget, bakom möglande bostadshus. Trots det accepterad som ordförande i byggnadsnämnden, Öckerö kommun.

 Vi borde självfallet i stället ha en nämnd och framförallt en ordförande som höjer ett varnande finger i den enskildes
 intresse för nya icke beprövade byggkonstruktioner.

 Den förenklade putsfasaden utan luftspalt har kommit till för att minska produktionskostnaden. Inte alls för att höja kvaliteten.
 Nu är fasadkonstruktionen beprövad med katastrofalt resultat för de husköpare som lät sig övertalas. Boverket slog fast redan 2007
 att konstruktionen var felaktig och måste byggas om för att fungera.

 Lyssna gärna på hur ansvariga inom Egnahemsbolaget slingrar sig och låter husköpare bli sittande med möglande hus.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citat ur förstudie utförd av Ernst&Young: kontroll av tillämpningen av den nya Plan- och bygglagen  2 maj 2011
inom Öckerö kommun.

Förstudien sammanfattar:
"
det finns ingen uppföljning för att säkerställa att ärendehanteringen följer lagkrav, annat än att fattade beslut enligt
   delegation återrapporteras till bygg- och miljönämnden. Vi bedömer det positivt att rutiner för egenkontroll är under
   framtagande, men vi understryker även att det är av yttersta vikt att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att säkerställa
   kvalité i handläggningsprocessen av plan- och byggärenden.

  Förstudien visar på en avsaknad av fastställda rutiner, dokumenterade processflöden och system för uppföljning av
  gällande bygglovsärenden.

  Vi rekommenderar därför revisionen att aktivt följa, och eventuellt fördjupat granska, hur nämnderna säkerställer att
  handläggning av bygglovsärenden sker i enlighet med lag."

Att särskilt lägga märke till är att det inte finns någon uppföljning för
att säkerställa att ärendehanteringen följer lagkrav. Det är ju en praktisk
ordning när tjänstemän hellre hanterar ärenden efter eget godtycke.

Läs hela rapporten från Ernst o Young här

Min reflektion:  det är ju inte nytt med den nya planen 2 maj 2011 att ärendehanteringen skall följa lagkrav. Förvaltning/nämnd
har inte heller tidigare tidigare haft någon större ambition att följa lagkrav utan snarare gått efter personlig agenda och godtycke.
Utfallet för den enskildes ärende har verkligen kunnat bli slumpmässigt - riktigt trögt och omöjligt eller det rakt motsatta.

                                                                                                                                             

                                                  Tillbaka till första sidan